Privacybeleid

Cookies en Privacy Statement

Het Cookiebeleid en Privacy statement (“Privacy Statement”) is van toepassing op het gebruik van (persoons)gegevens (“Persoonsgegevens”) die worden verzameld op de verschillende websites van Eqeep Group B.V. (“Eqeep”). De websites worden beheerd door Eqeep Group B.V.

Deze Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Eqeep met betrekking tot de websites, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen. Eqeep vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties en van bezoekers van haar websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat Eqeep en haar dochtermaatschappijen zich houden aan de wetten en regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Wanneer u de websites bezoekt kan Eqeep zowel direct als indirect Persoonsgegevens over u verzamelen. Eqeep gaat vertrouwelijk om met deze Persoonsgegevens en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw Persoonsgegevens te beschermen.

De door u verstrekte Persoonsgegevens zullen door Eqeep gebruikt worden ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om (marketing)diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, en om (web)statistieken te ontwikkelen. Daarnaast kan Eqeep uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van derden die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

Wanneer u via deze site Persoonsgegevens aan Eqeep zendt geeft u Eqeep daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature.

Uw Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan Eqeep.

Verstrekking aan derden

Eqeep kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. Eqeep draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw Persoonsgegevens door deze derden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan Eqeep uw belangstelling in kaart brengen zodat de website van Eqeep kan worden verbeterd. Tevens kan de door u bezochte website van Eqeep zich naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Eqeep de informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te zenden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen dan kan dit ertoe leiden dat de bezochte website niet optimaal functioneert.

Wijzigingen Cookiesbeleid en Privacy Statement

Eqeep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Contact

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop Eqeep omgaat met Persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via Eqeep B.V. Kellenseweg 4, 4004 JD Tiel info@eqeep.nl Tel. +31 (0)344 767 170